Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich 4PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach gromadzi, wykorzystuje i chroni Twoje dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://www.4people.pl jest 4PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-012), ul. Św. Jana 10, KRS: 0000713427, e-mail: rodo@4people.pl, tel.: 32 307 65 47.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@4people.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe zbieramy w następujących przypadkach:

 • Formularz kontaktowy - celem przetwarzania danych (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) jest udzielenie drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości SMS) odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b (obsługa zapytań ofertowych) lub art. 6 ust. 1 lit. a (zapewnienie odpowiedniej obsługi innych zapytań);
 • Rekrutacja z wykorzystaniem formularzy lub wiadomości e-mail – celem przetwarzania danych (CV, listy motywacyjne, dodatkowe informacje) jest rozpatrzenie Twojej aplikacji w procesie rekrutacji. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b (w przypadku będącej w toku rekrutacji) lub art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda wyrażona w treści CV i listu motywacyjnego; jeśli chcesz, by Twoja aplikacja, była wykorzystana również w innych rekrutacjach, napisz o tym w klauzuli);
 • marketing własnych usług i wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Administratora – celem przetwarzania danych jest przesyłanie przez Administratora informacji handlowych dotyczących jego oferty oraz materiałów promocyjnych. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a oraz f;
 • zapis na webinar - celem przetwarzania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie webinarium. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a;
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c;
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również w celu analitycznym polegającym na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, piksel Facebook, Salesmanago.pl, Microsoft Bing Ads, a także w celu profilowania dla potrzeb marketingowych, Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f.

W ramach strony internetowej Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały przez Ciebie podane. Dane osobowe mogą być również w niektórych sytuacjach zbierane automatycznie za pomocą plików cookies, o czym jest mowa w polityce cookies dostępnej poniżej.

Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Bez ich przekazania nie możemy zrealizować ww. celów.

Przetwarzanie podanych przez Ciebie danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, następuje na podstawie Twojej decyzji. Tym samym podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora. Dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 1 rok lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres niezbędny do realizacji będącego w toku procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji, także później, jednak przez okres nie dłuższy niż 1 rok;
 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora, jednak nie dłużej niż przez 2 lata lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 – przez okres niezbędny do zorganizowania i przeprowadzenia webinarium;
 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 5 i 6 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

Przysługujące prawa

Przysługują Ci następujące prawa: 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wobec profilowania;
 • przenoszenia Twoich danych osobowych;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty obsługujące mailing, podmioty świadczące usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oraz Microsoft Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Portale wykorzystują zatwierdzone klauzule umowne lub stosują mechanizmy zabezpieczeń wskazane w RODO, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Administrator może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:

Social Media

Administratorem danych osobowych na fanpage (profilu) na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, LinkedIn czy Twitter jest 4PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

Administrator przetwarza dane Użytkowników, którzy:

 • dokonali subskrypcji na fanpage’u lub innym profilu na portalu społecznościowym poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u (profilu).

Administrator może przetwarzać następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym,
 • dane opublikowane przez Użytkowników na profilu na portalu społecznościowym;

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:

 • prowadzenia fanpage pod nazwą 4PEOPLE - wyższy poziom marketingu na portalu społecznościowym Facebook, w tym w celu administrowania i zarządzania fanpage oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 • prowadzenia profilu pod nazwą 4peoplepl na portalu społecznościowym Instagram, w tym w celu administrowania i zarządzania profilem oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 • prowadzenia profilu pod nazwą 4PEOPLE - wyższy poziom marketingu na portalu społecznościowym LinkedIn, w tym w celu administrowania i zarządzania profilem oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 • prowadzenia profilu pod nazwą 4PEOPLE na portalu społecznościowym Twitter, w tym w celu administrowania i zarządzania profilem oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Twitter, Inc., na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 • badania satysfakcji klientów i określenia jakości produktów oferowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalu społecznościowym mogą być:

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych,
 • podmioty związane z Administratorem umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania fanpage’a lub innego profilu na portalu Facebook, Instagram, LinkedIn oraz Twitter,
 • właściciel portalu społecznościowego Facebook i Instagram w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook i Instagram – zgodnie z regulaminem tego portalu.
 • właściciel portalu społecznościowego LinkedIn w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania profilu na portalu LinkedIn – zgodnie z regulaminem tego portalu;
 • właściciel portalu społecznościowego Twitter w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania konta na portalu Twitter – zgodnie z regulaminem tego portalu.

Dane Użytkowników zostały pozyskane od portalu Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter oraz z publicznych profili Użytkowników na wskazanych platformach internetowych.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora, przez okres prowadzenia fanpage (profilu) lub do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę - jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, lub Administrator sam stwierdzi, że dane zdezaktualizowały się.

Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności.

Profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny lub które wpływają na Ciebie w podobny sposób. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania w celu realizowania działań marketingowych przez Administratora. Zautomatyzowane przetwarzanie danych pozwala na ocenę wybranych zachowań, tworzenie prognoz zachowań na przyszłość oraz wyświetlanie treści marketingowych. Nie ma to jednak wpływu na Twoją sytuację prawną. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeżeli miałoby ono negatywny wpływ na Twoje prawa i obowiązki.

Zmiana polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty. Oznacza to, że w przypadku korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: https://www.4people.pl/ (dalej: Serwis) pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: 4 PEOPLE Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-012), przy ul. Św. Jana 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000713427, NIP: 6482561035, REGON: 240190664.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
 • zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej, obserwowania preferencji Użytkowników (w tym poprzez wbudowany kod Google Analytics, Salesmanago, Yandex.Metrika);
 • zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych (piksel Facebook);
 • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • umożliwienia odesłania do strony zewnętrznego dostawcy, w tym właściciela portalu społecznościowego Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik może odrzucić wszystkie bądź niektóre pliki cookies. W każdym momencie Użytkownik może również dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Należy mieć na uwadze, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym. Brak zmiany tych ustawień i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Odpowiedź otrzymasz najszybciej jak to tylko możliwe.

Wróć do strony